Berndt Luef Quintett & Sextett

Kunstgarten Payer-Weyprecht Straße 27, Graz

Axel Mayer - trumpet & flügelhorn, Willy Kulmer - sopran- & altosax, Dragan Tabakovic - guitar, Berndt Luef – vibraphone, Thorsten Zimmermann – bass, Viktor Palic – drums